Eventowe, ogrodowe, magazynowe, a może sportowe? Zarazem trwałe, estetyczne, o najwyższej jakości. Jakie są rodzaje hal namiotowych, czym właściwie są i jakie są warunki korzystania? Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych sprawia, że są one świetną osłoną przed wiatrem, słońcem czy deszczem, dzięki czemu stanowią idealny sposób na ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

A co z typem tego obiektu? Czy hale namiotowe są budynkiem?

Art. 3 pkt 3. ww. ustawy brzmi: Ilekroć w ustawie jest mowa o: budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, […] budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W rozumieniu przepisów ww. prawa hala namiotowa nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury, zalicza się raczej do tymczasowych obiektów budowlanych. Hala namiotowa nie ma trwałego połączenia z gruntem, co stanowi cechę zasadniczo odróżniającą ją od budowli wyliczonych w ww. przepisie.

Hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli także w rozumieniu art. 1a ust. 1. pkt 2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który brzmi następująco: Użyte w ustawie określenia oznaczają: budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.